STU

STU

Høng Erhvervsskole er godkendt til og tilbyder individuelle forløb iht. den 1-3-årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (Lov 564, også kaldet USB))

Forløbene kan enten være generelt afklarende eller tage udgangspunkt i en af vores værkstedslinier. Der kan etableres såvel dagtilbud som døgntilbud.

Prisen følger vores almindelige takster – se under takster.

Nærmere oplysninger fås hos forstander Søren T. Hvalsø
Tlf. 5885 2032

PAS-test og UngePAS-screening
Vi kan tilbyde PAS-test og UngePAS-screening som led i vores STU-forløb og i vores døgnforløb.

PAS (Pædagogisk Analyse System) blev udviklet af Steen Hilling først i 1990-erne og er blevet et anerkendt redskab, der anvendes på specialskoler og institutioner over hele landet. På kursus- og projektcenter Munkholm udvikles der til stadighed på PAS-systemet og tilrettes screeningsmodeller tilpasset særlige målgrupper.

PAS er et neuropædagogisk redskab, der leder efter faste mønstre i elevens måde at løse opgaver på. Vi tilegner os viden forskelligt, fodi det er individuelt, hvilke modeller hjernen sammenkobler i læreprocesser – og undervisningsmetoder og pædagogiske anvisninger skal derfor baseres på den enkelte elevs arbejdsstrategier og kognitive stil. Et vigtigt element i analyseredskabet PAS er det positive fokus, som søger efter kompetencer og potentialer frem for mangler. Når vi ud fra PAS laver en kompetenceprofil og kortlægger elevens læringsmodel, interesserer vi os for elevens potentialer. Vi udvikler os hele tiden og gør os nye erfaringer, der ændrer vores måde at lære på. (Yderligere information om PAS: www.munkhokm.dk)

PAS-test på Høng Erhvervsskole bliver frivillig og gennemføres efter aftale med eleven, sagsbehandler/UU-vejleder og evt. forældre/værge. Vi påtænker ikke at udarbejde test på unge, som vi ikke kender gennem vores døgn- og undervisningstilbud.

Døgnforløb:
Kombination af social træning, personlig udvikling og botræning med udgangspunkt i vores kollegier og et eller flere værkstedstilbud, eventuelt suppleret med tilbud i vores interne boglige skole. Gennemsnitlig varighed 2-3 år.

Dagtilbud:
Et eller flere værkstedstilbud eventuelt kombineret med tilbud i vores interne boglige skole. Gennemsnitlig varighed 1-2 år. Se neden for…

Håndværkerlinje - Servicelinje:
Vil almindeligvis forløbe således, at der det 1. år arbejdes med afklaring og tilvejebringelse af grundlæggende færdigheder inden for det/de respektive fagområder. Mens der 2. og 3. år gradvist anvendes eksterne praktikker og eventuelle korte eksterne kursusforløb, ligesom opgaver og ansvarsområder efterhånden vil have større kompleksitet og sværhedsgrad.

For flere oplysninger se under Dagtilbud hhv. Håndværkerlinje - Servicelinje

Intern boglig skole:
Her vil vi gradvist tilpasse fagfordeling og niveau efter elevens fremskridt, færdigheder, ønsker og behov.
For flere oplysninger se under intern boglig skole

Bo-tilbudet:

Arbejdet med botræning og udvikling af elevens sociale og personlige færdigheder vil løbende blive afpasset efter vedkommendes fremskridt, færdigheder, ønsker og behov.
For flere oplysninger se under Bo-del.

Det enkelte forløb:
Det vil ofte være sådan, at elevens udvikling forløber forskelligt i henholdsvis værksteder, skole og bo-tilbud, hvilket der løbende vil være behov for at tage hensyn til eller justere for i elevens undervisningsplan.

Særlige forløb:
Der kan efter konkret aftale sammensættes særlig forløb – evt. med udgangspunkt i vores bofællesskab i Ruds Vedby eller udslusningskollegiet – med anvendelse af dele af vores egne tilbud kombineret med eksternt tilkøbte uddannelseselementer (entreprenørmodellen).

Pris:
Prisen for et STU-forløb følger vores almindelige takster – ved særlige forløb beregnes prisen konkret afhængigt af indholdet.

Specielt om  DAG-STU  
I vores dagtilbud foregår undervisningen på skolens 5 faglige værksteder, samt på vores Botræningsværksted. Efter en introduktionsrunde på alle værksteder kan den efterfølgende undervisning tilrettelægges individuelt på relevante værksteder. Desuden tilbydes 3-6 ugentlige undervisningslektioner i vores interne boglige skole, hvor der gives individuel specialundervisning i meget små grupper. Endelig vil der i løbet af undervisningsåret blive tilbudt temaundervisning i samfundsforhold, privatøkonomi, sex og sundhed mv.

Pris og varighed
Et undervisningsår for DAG-STU er beregnet fra Uge 2 til og med Uge 50 med et minimumstimetal på 1292 timer. Årsprisen er beregnet på baggrund af vores standardtakst for dagelever og udgør kr. 276.624 årligt – svarende til kr. 23.052 pr. måned. Prisen justeres årligt i henhold til den generelle regulering af skolens takster.

Der er mulighed for løbende optag i hele kalenderåret.

Varighed:
1-3 år.

Top